Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsrättsforum (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Anlita extern mötesordförande (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=43633)

Joker 2021-04-24 12:59

Anlita extern mötesordförande
 
I vissa situationer kan det vara motiverat att anlita en utomstående person som mötesordförande vid föreningsstämman. Men hur bär man sig praktiskt sett åt för att få detta till stånd? Enligt lag (och sannolikt de flesta stadgor) måste samtliga röstberättigade deltagare vid mötet vara eniga i beslutet att medge en utomstående rätt att deltaga. Lagstiftningen är således mycket restriktiv på den här punkten, vilket naturligtvis är helt rimligt.

Stämman organiserar själv sitt arbete och alternativet att styrelsen på egen hand skulle ta initiativ i frågan är uteslutet eftersom det definitivt inte är en styrelseuppgift att på något sätt påverka stämmans val av mötesordförande.

Såvitt jag kan se är därför enda möjligheten att stämman, vid ett tidigare tillfälle, uppdragit åt styrelsen att avtala med en utomstående att ta sig an ordförandeskapet för det kommande stämmomötet. Självklart med reservationen att det är stämman som vid mötet avgör såväl rätten att närvara som det formella valet av mötesordförande. Ett sådant uppdrag till styrelsen kan sannolikt tas med enkel majoritet. Men beslutet haltar naturligtvis en hel del om en eller flera ledamöter är emot och därför med sitt veto kan förväntas motsätta sig att den utomstående får deltaga. För övrigt kan ju vilken ledamot som helst använda sitt veto vid stämman även om vederbörande tidigare ställt sig positiv till att anlita en utomstående.

Min fråga: ni som anlitar utomstående ordförande, gör ni som beskrivits ovan? Eller finns det en smidigare väg som ändå beaktar och respekterar det regelverk som finns?

Harald 2021-04-24 17:47

Rätt och fel.

Det är styrelsens uppdrag att förbereda, planera och kalla till stämma. Därmed är det styrelsen som själva väljer om de vill engagera en extern ordförande.

Sedan har du så klart rätt. Det är Stämman som formellt VÄLJER ordförande så visst kan det ske att den externa får packa ihop sina saker och lämna mötet. Har dock aldrig varit med om det i verkligheten.

Dock anses att om stämman väljer denne föreslagna ordförande så anses stämman godtagit just denna externa persons närvaro. För övriga ev. externa närvarande behöver så klart beslut tas om deras närvarorätt.

Joker 2021-06-08 11:48

Kommentar till "Haralds" inlägg
 
Det tycks uppenbart vara svårt att anlita en mötesordförande till en föreningsstämma på ett enkelt och smidigt sätt, som samtidigt är formellt hållbart. Och så ska det naturligtvis vara. Jag håller med om att man kan göra som "Harald" anger även om det är rätt tveksamt att så att säga inkludera närvarorätten för den utomstående ordföranden i själva valet av ordförande. Orsaken till min tveksamhet är att flera, kanske merparten, av deltagarna på en stämma inte är medvetna om sin vetorätt vad gäller närvarorätten och av det skälet tror att det är vanligt majoritetsbeslut som gäller.

Tycker för min del det vore att föredra att styrelsen innan stämman, i samband med utskicket av kallelsen, informerar om förslaget att utse en extern mötesordförande och samtidigt informerar om vetorätten. Om någon medlem redan då meddelar att vederbörande avser att använda vetorätten faller ju förslaget redan i det skedet. Om inte kan ju förslaget ändå falla vid själva mötet.

Ett upplägg som innebär att en extern ordförande presenteras först vid sammanträdet inför en delvis föreningsokunnig och föreningsovan stämma kan nog i vissa fall uppfattas som manipulativt. Som ett sätt för styrelsen att i samförstånd med ordföranden förstärka sina argument. Även om avsikten från styrelsens sida förhoppningsvis är en annan.

merbzt 2021-06-08 20:03

Min förening har flera gånger anlitat en jurist via vår ekonomiska förvaltare som ordförande. Stämman har alltid accepterat förslaget av mötesordförande.

Nog finns det viss partiskhet iom att styrelsen kommer att attestera juristens faktura men man får ju anta att juristen har någon form av yrkesheder som gör att de agerar så oberoende som det går. Som medlem har jag alltid ansett att det borgar för en korrekt genomförd stämma.

Joker 2021-06-09 21:43

Det råder helt klart samsyn mellan ”Harald”, ”merbzt” och mig själv vad gäller kravet att en utomstående stämmoordförande måste ha medgivande från samtliga röstberättigade deltagare för att över huvud taget ha rätt att delta på stämman.
Men! Om man surfar runt på nätet och söker på ”utomstående stämmoordförande brf” eller något snarlikt, dyker ständigt begreppet stämmofunktionär upp, ofta lite diffust och odefinierat. De anses tydligen ha rätt att delta på stämman utan något uttalat medgivande även om de inte är medlemmar. De kan röra sig om revisorer, externa styrelsemedlemmar och protokollssekreterare samt extern stämmoordförande och kanske någon ytterligare kategori. Alltså till synes helt i strid med reglerna i LEF 7:8 första stycket. Andra stycket i samma paragraf ger visserligen en möjlighet för utomstående att närvara och följa förhandlingarna men det förutsätter att en sådan bestämmelse finns införd i föreningens stadgar. Jag tror det är ovanligt att en sådan bestämmelse finns införd och att den i så fall tar sikte på utomstående stämmoordförande.
För egen del anser jag att den ende som har rätt - och närmaste skyldighet - att delta är en extern styrelseordförande om föreningen har en sådan eftersom vederbörande har ett par uppgifter vid mötet.
Stämmer det ovannämnda eller kan någon reda ut de frågorna på ett bättre och tydligare sätt?

Kakis 2021-06-10 22:08

Något som kanske är intressant att känna till är att en revisor har alltid rätt att närvara vid stämman. Ibland även skyldighet att närvara vid stämman. Detta står uttryckligen angivet i lagen om ekonomiska föreningar, 8 kap., 43 §. Det gäller även bostadsrättsföreningar enligt Bostadsrättslagen 9 kap., 26 §.

De som har stadgar baserade på HSB's normalstadagar version 5 (den senaste?) så gäller följande: I § 14 står det att ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman. Det specificeras inte vad som menas med stämmofunktionärer, men rimligen är stämmans ordförande att betrakta som en stämmofunktionär. Om stadgarna tillåter att vem som helst är biträde och även garanterar biträdes närvarorätt såsom i HSBs normalstadgar så ser jag inget som hindrar att någon medlem helt enkelt anger att den föreslagna externa ordföranden är sitt biträde. Stämman måste väl kunna välja ett biträde till ordförande om stämman finner det lämpligt? Men det som står beskrivet i detta stycke följer av HSBs stadgar och gäller därför inte alla bostadsrättsföreningar.

Joker 2021-07-01 23:32

De allra flesta brf har sannolikt stadgar som följer LEF och bostadsrättslagen vad gäller närvarorätt vid föreningsstämma utan att använda sig av den möjlighet till utvidgning av kretsen närvarande som anges i HSB:s normalstadgar.

Om vi därför bortser från HSB-varianten, och de i lagstiftningen angivna regler som gäller för ombud och biträde, innebär det rimligen att endast extern styrelseordförande (om man har en sådan) och revisor / revisorer har närvarorätt utan att det krävs ett beslut av en helt enig stämma. Någon möjlighet att med enkel majoritet välja en utomstående person till mötesordförande finns således inte.

Intressant att veta om det finns några invändningar mot detta resonemang.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:06.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare