Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-10-12, 14:00
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Fråga Lagliga/olagliga stadgevillkor

Allmänt säger man att lagen står över stadgarna. Sant om en stadgebestämmelse strider mot någon lag, men gäller det även om ett stadgevillkor överlappar en lag som är dispositiv?. Här finns en del gråzoner och det är svårt att avgöra om en lag är dispositiv eller inte.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-10-12, 14:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Dispositiv lag

Eftersom en dispositiv lagstiftning innebär lagtexter som går att avtala bort (dvs om inget annat avtalats så gäller lagen) så innebär det att stadgarna gäller om stadgarna skiljer sig från den dispositiva lagen.

Om en lag är dispositiv så står det uttryckligen i lagen (t ex "om inget annat avtalats"). Uppges inget om detta i lagen så är lagen tvingande och då spelar det ingen roll vad det står i stadgarna eftersom lagen har företräde.

Exempel på dispositiva lagtexter i Bostadsrättlagen:

BRL 2 kap. 6 §;
Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
6 § Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna.

BRl 2 kap 14 § 2 st:
Utträde ur föreningen m.m.
Fråga om uteslutning prövas av föreningsstämman, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

BRL 6 kap 1 § 2 st:
Övergång av bostadsrätt
En juridisk person kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts här.

BRL 6 kap 1a §:
Övergång av bostadsrätt
Ett dödsbo kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts här.

BRL 6 kap 2 §:
Övergång av bostadsrätt
2 § Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.

BRL 7 kap 7 §:
Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).

BRL 7 kap 12 §:
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

BRL 7 kap 18 §, p. 1:
Förverkande
18 § Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet,

BRL 9 kap 12 §, p. 2:
Bostadsrättsföreningens ledning
2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.

BRL 9 kap 13 §:
Bostadsrättsföreningens ledning
13 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

BRL 9 kap 14 §, p. 1:
Bestämmelser om föreningsstämma
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar med följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.

BRL 9 kap 15 §:
Särskilda villkor för vissa beslut
15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

BRL 9 kap 16 §, p. 5:
Särskilda villkor för vissa beslut
Om det i stadgarna finns ytterligare något villkor för att ett beslut enligt 1-4 skall vara giltigt, gäller även det.

BRL 9 kap 24 §:
Ändring av stadgar
24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.

BRL 9 kap 27 §, 2 st:
Vinstutdelning m.m.
27 § Utdelning får endast ske av vinst som redovisas i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret.

Vinst får inte delas ut till andra än bostadsrättshavarna. Vinsten fördelas mellan dem efter insatserna för bostadsrätterna, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-10-12, 15:22
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Om en lag är dispositiv så står det uttryckligen i lagen (t ex "om inget annat avtalats"). Uppges inget om detta i lagen så är lagen tvingande och då spelar det ingen roll vad det står i stadgarna eftersom lagen har företräde.
Problemet är att det inte alltid framgår så tydligt att lagen är dispositiv. Det har t ex aldrig fallit mig in att fundera över om t ex Skadeståndslagen är dispositiv eller inte förrän jag läste den här skrivelsen som jag hittade på internet (källa lagen.nu).
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-10-12, 15:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Hur vet man om en lag är dispositiv?

Om lagen är dispositiv så framgår det i någon av lagens första paragrafer.

Exempel på dispositiva lagar:

Skadeståndslag (1972:207)

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden.


Köplag (1990:931)

Avtalsfrihet
3 § Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Det lämnar mycket till personliga tolkningar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-10-12, 16:06
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det lämnar mycket till personliga tolkningar.
Ja, luddigt är det. Vissa skrivningar i BRL är lätt att uppfatta som dispositivt endast till viss del. T ex

Avgifter till föreningen

14 §
Varje medlem ska betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom eller henne. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.
Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av medlemmens lägenhet eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras medlemmen efter individuell mätning, ska beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen.
En beslutad insats kan ändras enligt 9 kap. 13 och 16 §§. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller någon annan författning.

Vad betyder den fetade meningen egentligen? En tolkning är att man utöver det som finns uppräknad i paragrafens första del får man inte ta ut någon annan avgift öht. En annan tolkning är att man visst kan ta ut andra särskilda
avgifter förutsatt att det anges i stadgarna.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-10-12, 16:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Avgifter till föreningen

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
En tolkning är att man utöver det som finns uppräknad i paragrafens första del får man inte ta ut någon annan avgift öht.

En annan tolkning är att man visst kan ta ut andra särskilda avgifter förutsatt att det anges i stadgarna.
BRL 7 kap 14 § är en luring som ställt till med en hel del problem genom åren.
Bostadsrättsorganisationerna brukar hävda att det är den första tolkningen som gäller
.

Det är faktiskt en tredje tolkning som gäller (även om jag fram tills idag valt att ligga lågt med denna information för att inte ställa till med problem i onödan);

Avgifter bostadsrättsföreningen inte får ta ut
Bostadsrättsföreningen har genom denna stadgeparagraf inte rätt att ta ut avgifter utanför årsavgiften (fördelad enligt stadgar) från enskilda bostadsrättshavare för något som bostadsrättsföreningen måste göra enligt lag (författningar), utöver vad som är uppräknat i lagparagrafen. Detta alltså oavsett vad som står i stadgarna.

Exempel:
OVK-besiktning, underhåll av ventilation.

Avgifter bostadsrättsföreningen får ta ut
Däremot har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut avgifter från enskilda bostadsrättshavare för annat som inte är tvingande enligt lag/författningar, alltså även om det inte står i stadgarna (om det inte explicit står något annat i lagen för något specifikt område).

Exempel:
Brf:en har rätt att ta ut en avgift om en bostadsrättshavare
(med information från styrelsen i rimlig tid innan arbetet) inte släpper in hantverkare som ska åtgärda något problem som hör till föreningen (t ex ett korrekt beslutat stambyte/relining eller underhåll i form av spolning av rör) och detta leder till en ökad kostnad för föreningen.
Hur mycket brf:en då får ta ut står skrivet i stjärnorna (liksom vilka bevis- och rimlighetskrav som gäller). Är det bara den extra avgift brf:en drabbas av som brf:en har rätt att kräva av bostadsrättshavaren, eller kan brf.en ta ut avgift även för varierande tillhörande kostnader, och i så fall för vilka?


Jag gissar att bostadsrättsorganisationerna valt att sprida den första tolkningen som du nämner pga att de är medvetna om att totalt kaos riskerar uppstå om styrelserna känner till möjligheten att debitera enskilda bostadsrättshavare i princip hej villt hur de vill (med undantag från begränsningen via likabehandlingsprincipen/generalklausulen som i sig ofta kan tolkas nästan hur man vill).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-10-12, 20:14
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
En tolkning är att man utöver det som finns uppräknad i paragrafens första del får man inte ta ut någon annan avgift öht. En annan tolkning är att man visst kan ta ut andra särskilda
avgifter förutsatt att det anges i stadgarna.
BRL 7 kap 14 § är en luring som ställt till med en hel del problem genom åren.
Bostadsrättsorganisationerna brukar hävda att det är den första tolkningen som gäller
.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller någon annan författning.

Jag uppfattade spontat att det är den första tolkningen som är den rätta när vi jobbade med utkastet till våra nya stadgar. Min reaktion var då att skrivningen som finns i organisationernas mönsterstadgar; ”Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.” måste därmed vara olaglig.

Efter diskussion med jurist på bolagsverket accepterade jag dock tolkningen att det är ok att ta ut den typen av avgift av enskild medlem om det står i stadgarna. Personligen har jag fortfarande svårt för att ta till mig mentalt att det kan vara rätt.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-10-12, 20:31
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Påminnelseavgift i brf

Ja, det som står i BRL 7 kap 14 §;
Citat:
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller någon annan författning.
skapar lätt förvirring.

Men de åtgärder (underhållsåtgärder) som föreningen är skyldig att vidta enligt lag/författning är en sak och det faktum att en bostadsrättshavare misskött sina skyldigheter genom att inte betala avgift i rätt tid är en helt annan sak.

Det innebär att bostadsrättslagen inte sätter några hinder mot att "straffavgift" får tas ut. Personligen tycker jag det är rimligt att en sådan straffavgift tas ut eftersom de som sköter sina betalningar inte ska drabbas pga dem som missköter sig.

Varför skulle det fungera annorlunda i en brf än överallt annars i samhället där en påminnelseavgift är standard?

Jag tycker istället problemet är att det nog ofta fungerar som i den brf där jag bor att en mindre grupp bostadsrättshavare tillåts att mer eller mindre permanent betala sina avgifter för sent utan att det leder till påminnelseavgift eller något annat, dvs på bekostnad av oss andra (majoriteten).

Men att det skulle behöva stå i stadgarna att föreningen har rätt att ta ut påminnelseavgift, så som Bolagsverket hävdar, för att denna påminnelseavgift ska kunna tas ut förstår jag inte. Jag kan inte hitta något regelverk som säger att påminnelseavgift måste stadgefästas (i motsats till avgift för andrahandsupplåtelse, där det uttryckligen står i BRL att denna inte får tas ut om avgiften inte stadgefästs).

Undrar hur Bolagsverket motiverade sin personliga åsikt där?

Jag anser det förvisso extremt viktigt att avgifter specificeras i stadgarna (bl a så att en enhetlig avgift tas ut), men inte att det måste vara ett krav för att kunna ta ut en påminnelseavgift. Jag skulle vilja veta vilket regelverk som hävdar något sådant... inte är det BRL 7 kap 14 § i alla fall.


Stadgetexten;
"Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm."
är jag inte riktigt glad över.
Inte minst för att undvika brott mot likabehandlingsprincipen bör det inte stå att föreningen "får" ta ut dröjsmålsränta, utan det ska istället stå att föreningen tar ut dröjsmålsränta
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-10-12, 21:37
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Jag har inga problem med att man vill ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta utan med själva lagtexten. Det står uttryckligen att man inte får ta ut någon avgift utöver insats i samband upplåtelsen, årsavgift för att täcka föreningens löpande utgifter samt om det står i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.

Det som stör mig att man kan göra det ändå, och jag förstår inte varför det går bra. Bolagsverkets tolkning var väl att man kan göra på samma sätt som med upplåtelseavgiften, överlåtelseavgiften, och pantsättningsavgiften, d v s skriva in det i stadgarna.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-10-13, 07:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Inget hinder i BRL för föreningen att ta ut olika avgifter från medlemmarna

Det står följande i BRL 7 kap 14 §;
1. bostadsrättsföreningen ska ta ut en avgift i form av insats i samband med upplåtelsen av bostadsrätten
.

2. bostadsrättsföreningen kan ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten

3. bostadsrättsföreningen kan ta ut en avgift för;
- upplåtelseavgift,
- överlåtelseavgift,
- pantsättningsavgift,
- andrahandsupplåtelse
under förutsättning att det anges i föreningens stadgar att denna avgift kan tas ut


4. bostadsrättsföreningen kan ta ut en avgift för;
- uppvärmning eller nedkylning av bostadsrätten
- varmvatten, men INTE kallvatten
- el
enligt förbrukning och som del av årsavgiften, dvs varierande för olika medlemmar oavsett insats. Utan att denna avgift behöver anges i föreningens stadgar att denna avgift kan tas ut (vilket inte är bra)!


Efter denna uppräkning står det i BRL;
"Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller någon annan författning."
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Det står uttryckligen att man inte får ta ut någon avgift utöver insats i samband upplåtelsen, årsavgift för att täcka föreningens löpande utgifter samt om det står i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.
"med anledning av denna lag eller någon annan författning"
Det står inte att föreningen inte får ta ut andra avgifter (t ex att man inte får ta ut påminnelseavgift).
Det står bara att föreningen inte får ta ut avgifter för annat som föreningen måste göra pga bostadsrättslagen eller annan författning
.

T ex står det inget i BRL eller någon författning om att en brf måste ha en tvättstuga och därmed kan föreningen debitera enskilda medlemmar för användandet av tvättstugan.

Påminnelseavgiften är i sig ingen "åtgärd" föreningen måste vidta enligt bostadsrättslag/författning och därmed har föreningen rätt att ta ut påminnelseavgift. Det finns inget krav att denna påminnelseavgift måste vara stadgefäst för att kunna tas ut.

Av naturliga skäl bör en påminnelseavgift vara stadgefäst, men om den inte är det så finns (tyvärr) ändå inget hinder i BRL för att kunna ta ut påminnelseavgift.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:33.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare