Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Brf bestående av 4 lgh med styrelse bestående av 5 ledamöter från 3/4 av lgh. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=29357)

brf_titanic 2018-05-06 11:28

Brf bestående av 4 lgh med styrelse bestående av 5 ledamöter från 3/4 av lgh.
 
Bor i en Brf bestående av 4 lgh (2 parhus).
Från att föreningen bildades har styrelsen alltid bestått av en representant från varje lägenhet och alla i föreningen har fått möjlighet att påverka och ta del av samma information.
Under 2016/2017 såldes 3/4 lägenheter och nya medlemmar/styrelseledamöter flyttade in. Två av lägenheterna bebos av par som är vänner sedan tidigare. Under 2017 har dessa två nya par försökt driva igenom olika byggen som främst gynnar dom. För att få igenom det har dom "mutat" styrelseordförande, vilket har resulterat i en klubb av "ömsesidig beundran" som gör mer eller mindre olagliga tjänster och gentjänster åt varandra. När jag försökte sätta stopp för det, så röstade man ut mig ur styrelsen.
För att göra allt lite mer rörigt så har styrelseordförande nyligen gjort en bulvanöverlåtelse av sin lgh till sin mamma, för att få lån från banken till en villa. Styrelseordförande har nu flyttat ut men sitter fortfarande i styrelsen och är styrelseordförande i föreningen. Styrelsen består nu av ledamöter som representerar 3/4 lägenheter. Styrelseordförande är utflyttad och inte medlem, de resterande ledamöterna är de två vänparen. Den enda medlemmen i föreningen som inte sitter i styrelsen är alltså jag (äger min lgh själv). Den enda medlem i föreningen som inte får samma information och möjlighet att påverka, är jag. Styrelsen makttrippar dessutom och undanhåller information, tar beslut som en styrelse inte har behörighet att göra osv.
Finns det något som hindrar ett sådant här upplägg?

Korsdraget 2018-05-06 12:31

Minoritetsskyddet gäller
 
http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH010032.htm

Kap 7. LEF. Kap 9 BRL.
Vad jag förstått är denna saken i Hovrätten väldig lika det du här beskrivet. Åberopa detta när det blir aktuellt. Var vid gott mod. :8:

Läs lagändringarna 1986, 87.

clabbe 2018-05-06 12:40

Vad står det i era stadgar om vem som får sitta i styrelsen?

Pensionär 2018-05-06 12:48

Citat:

Ursprungligen skrivet av brf_titanic (Inlägg 71217)
Bor i en Brf bestående av 4 lgh (2 parhus).
Från att föreningen bildades har styrelsen alltid bestått av en representant från varje lägenhet och alla i föreningen har fått möjlighet att påverka och ta del av samma information.
Under 2016/2017 såldes 3/4 lägenheter och nya medlemmar/styrelseledamöter flyttade in. Två av lägenheterna bebos av par som är vänner sedan tidigare. Under 2017 har dessa två nya par försökt driva igenom olika byggen som främst gynnar dom. För att få igenom det har dom "mutat" styrelseordförande, vilket har resulterat i en klubb av "ömsesidig beundran" som gör mer eller mindre olagliga tjänster och gentjänster åt varandra.
...
När jag försökte sätta stopp för det, så röstade man ut mig ur styrelsen.
..
Styrelsen består nu av ledamöter som representerar 3/4 lägenheter.
....
Den enda medlem i föreningen som inte får samma information och möjlighet att påverka, är jag.
..
Styrelsen makttrippar dessutom och undanhåller information, tar beslut som en styrelse inte har behörighet att göra osv.

Finns det något som hindrar ett sådant här upplägg?

En onekligen mycket intressant förening. Hjälp till att informera oss andra om hur det kan se ut, när det inte råder harmoni (som här) i en liten förening.
1 Kan juridiken för bostadsrätt tillåta att en medlem ställs helt utanför beslutsordningen, genom att en medlem/hushåll får registreras som 2 medlemmar, om jag förstår rätt.

1 Styrelsen tar väl knappast ut ett arvode för sina möten (som du då ensam skulle betala för)?
2 Hur lyder argumentationen för att inte låta alla vara med på styrelsens sammanträden? Det vore ju onekligen det enklaste och mest rimliga. Har ni upprättat stadgar som säger att styrelsen ska bestå av 4 medlemmar, i en förening bestående av fem medlemmar?
3 Får du läsa styrelseprotokollen?
4 Har ni stämma en gång per år? På en sådan borde du ha 25 procents inflytande. Vilket ju blir utan mening i en situation som denna.
5 Om inte, kan du alltså inte skriva motion för att själv få närvara och argumentera för din sak!
( de tar beslut som en styrelse inte har behörighet att göra) osv.
4 Får du någon bakgrundsinformation om, dvs motiv för de beslut som tas?
5 Vem utses att vara revisor ?
Ni följer uppenbarligen inte den lagstiftning som finns i alla delar.
Men finns det några undantagsbestämmelser för de allra minsta föreningarna? Det blir ju problem.
Jag tänker t ex på kraven om stämma, och stämmans avsaknad av mening när den aldrig kan rösta mot styrelsens agerande.

brf_titanic 2018-05-06 13:24

Tack Korsdraget! Ska läsa...

Clabbe. Det står att en icke medlem får väljas till styrelseledamot.
Men... Styrelseordförande bulvanöverlät sin lägenhet till sin mamma och är ej längre medlem. Efter att hen trädde ur föreningen (och mamma blev medlem) har föreningen inte kallats till någon stämma där före detta styrelseordförande/medlem medvetet valdes in i styrelsen enligt det som står i stadgarna. Styrelseordförande hävdar istället att han helt enkelt bara "fortsätter" att vara styrelseordförande eftersom det står i stadgarna att en icke medlem får vara styrelseledamot.
Jag menar att efter hans utträde ur föreningen bör alla medlemmar få möjlighen att medvetet välja en utomstående till styrelseordförande...
Men vad vet jag... jag är ju bara minoritet. ;-)

brf_titanic 2018-05-06 13:46

Pensionär, här kommer svar på dina frågor:

1. Styrelsen tar väl knappast ut ett arvode för sina möten (som du då ensam skulle betala för)?

När jag satt i styrelsen i 5,5 år tog vi inte ut något arvode. Men from nästa stämma (om en vecka) vill styrelsen ta beslut om arvoden.

2. Hur lyder argumentationen för att inte låta alla vara med på styrelsens sammanträden? Det vore ju onekligen det enklaste och mest rimliga. Har ni upprättat stadgar som säger att styrelsen ska bestå av 4 medlemmar, i en förening bestående av fem medlemmar?

När jag röstades ut fanns det egentligen inget "officiellt" argument. Det inofficiella... Att få bort mig, så styrelsen kunde ta om beslutet ang bulvanöverlåtelsen till styrelseordförandes mamma (jag röstade nej och hade utslagsrösten). Vilket dom direkt också gjorde.


Vi har stadgar som säger minst 3 högst 5. Jag har argumenterat och föreslagit en ändring av stadgarna så att det ovillkorligt alltid ska vara en representant från varje lägenhet. Men igen... jag är en minoritet...

3. Får du läsa styrelseprotokollen?

NEJ! Absolut förbjudet. Får knappt ta del av stämmoprotokoll...

4. Har ni stämma en gång per år? På en sådan borde du ha 25 procents inflytande. Vilket ju blir utan mening i en situation som denna.

Vi har stämma. Men eftersom styrelsen även är medlemmar... så är jag altid i minoritet...

5. Om inte, kan du alltså inte skriva motion för att själv få närvara och argumentera för din sak! (De tar beslut som en styrelse inte har behörighet att göra) osv.

Styrelsen har sina egna regler och lagar, svarar inte på frågor. Tar inga av mina argument i beaktning... Dom har "inofficiella" möten som jag inte blir bjuden till... När mina punkter på dagordningen ska behandlas går styrelsen ut, och efter hen alla andra ledamöter...

6. Får du någon bakgrundsinformation om, dvs motiv för de beslut som tas?

NEJ! Får ingen bakgrundsinformation! Styrelsen kallade tex till en extra stämma nästa vecka... Vi ska ta beslut ang hundra tusentals kronors byggen... och jag har inte fått ta del av budget, offert osv. Har mailat styrelsen flera ggr att jag inte fått tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna ta ett beslut nästa vecka... inget svar... Men beslut kommer ändå tas... så är det alltid...

7. Vem utses att vara revisor?

Föreningen har inte haft någon revisor sedan den startades 2011! Jag har protesterat och argumenterat... minoritet igen...
Men eftersom jag kontaktat bolagsverket... fick styrelsen eld i baken och kallade till en stämma, där styrelsen föreslog "sin" revisor och sedan röstade igenom hen. När jag informerade revisorn om situationen i föreningen valde hen att inte påbörja uppdraget, pga rädsla för revisorsinspektionen... Förening har alltså ingen revisor...

brf_titanic 2018-05-06 13:57

Pensionär:

Här en konversation mellan mig och "styrelsens" revisor.

Jag "Hej. Kan du hjälpa mig (i egenskap av minoritetsmedlem och 16,6%) att få ut protokollet med nödvändig information så jag kan skicka ansökan om särskild granskning till Bolagsverket?! Behöver hjälp med detta asap tack!"

Revisorn: "Tack för informationen som därmed ingår i min revisorsdokumentation kring föreningen.
Jag har tyvärr ingen möjlighet att ge hjälp att få ut protokollet, utan hänvisar till styrelsen här."

Jag: "Det är alltså inte styrelseprotokoll utan stämmoprotokoll jag ber om. Medlemmar har ju rätt att få se stämmoprotokoll. Dessutom var jag vald till justerare av stämmoprotokollet i detta fall.
Har inte föreningens revisor rätt att få ta del av alla dokument som styrelsen/föreningen ”producerar”?
Om du inte kan begära ut stämmoprotokoll och delge medlemmar dom, vad är det som hindrar det? Är det tystnadsplikt? Kan du utveckla så jag förstår varför...?
Poängen var att jag redan vänt mig till styrelsen men inte fått ut protokollet, därför vände jag mig till dig istället."

Revisor: "Tack för ditt mail. Jo det stämmer att jag har rätt att begära in stämmoprotokoll för min granskning. Däremot är jag förhindrad att ha kommunikation med och delge information till någon annan än styrelsen. Revisorn förväntas endast kommunicera med styrelsen och via revisionsberättelse, detta regleras i lag, etik och krav på tystnadsplikt."

Jag: "Jag har uppfattat det så, att revisorns uppgift är att vara medlemmarnas ”ombud” och granska styrelsens arbete. Dvs ekonomisk kontroll men även att styrelsen sköter sitt uppdrag (förvaltningskontroll = teknisk förvaltning, att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på tillfredsställande sätt, granskning av protokoll, att nödvändiga beslut har fattats på rätt sätt och att fattade beslut har utförts mm.) Revisionen utmynnar sedan i en revisionsberättelse där revisorn även rekommenderar om medlemmarna ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, eller inte.
Revisorn har en lagstadgad tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar om föreningens angelägenheter som kan vara till nackdel för föreningen. Men revisorer har även en upplysningsplikt mot föreningsstämman (= medlemmarna) och får enbart i sällsynta undantagsfall vägra upplysa stämman (gäller tex om upplysningen är av väsentlig nackdel för föreningen).
Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rätt att få sina frågor besvarade av styrelsen, dvs styrelsen har en långtgående skyldighet att svara på medlemmarnas frågor. Om styrelsen vägrar lämna ut uppgifter har man rätt att begära av styrelsen att uppgiften lämnas till föreningens revisor, som sedan har en månad på sig att avge skriftligt yttrande till styrelsen huruvida den begärda upplysningen borde ha lämnats osv.

På vilket sätt är utlämnande av ett stämmoprotokoll till väsentlig nackdel för föreningen, dessutom när jag är vald att justera just detta stämmoprotokoll?! Utveckla gärna...

Revisorn är medlemmarnas kontrollorgan inte konsulter åt styrelsen. Eller har jag missuppfattat en revisors roll i en bostadsrättsförening?!

Som jag nämnt tidigare är jag en minoritet i föreningen, eftersom alla andra medlemmar sitter i styrelsen. Jag är den enda medlemmen i Brf xx:xx som inte har tillgång till samma information som alla andra medlemmar…"

Efter denna konversation valde visst revisorn att inte åta sig uppdraget. Det fick jag dock inte information om från styrelsen, utan från Bolagsverket...

brf_titanic 2018-05-06 18:42

Korsdraget, har läst domen.

Det som gör att jag förmodligen inte vinner i tingsrätten är att, trots den felaktiga kallelsen så gick jag på stämman... för att framföra min protest! (Har protesterat både per mail och på själva stämman.)
När frågan kom om stämman blivit stadgeenligt utlyst svarade jag NEJ...

Det som jag istället tryckt på i min stämning, är bakgrunden och syftet av stämman. Dvs att anledningen till varför jag röstades ut, som direkt kan kopplas till att jag röstat nej till ordförandes bulvanöverlåtelse... Dessutom anser jag att styrelseordförande är jäv i hela den här affären... Och att hen föreslår en extrastämma för att välja ny styrelse (utan mig), direkt efter att jag röstat nej till hans skumma bostadsaffär... och att han sedan är med och röstar på stämman... det borde inte få gå till så!

Men om praxis är att det formella felet bara är av betydelse, om det skulle ha påverkat utgången av beslutet... Så skulle styrelsen förmodligen tagit samma beslut även om kallelsen varit rätt...

Korsdraget 2018-05-06 19:12

Ändring av antal ledamöter
 
Du tar givetvis upp vad som hänt med granskaren. Det är en viktigt person.
Så här från din text är det tydligt att flera händelser kan ha resulterat i kostnader för dig, garanterat är det så om du fokusera på förloppet. Det finns inget som hindrar att du gör en stegvis förklaring (t ex datum och händelse) som kartläggning av vad har hänt. En händelse kan givetvis leda till andra. För dig har det resulterat i att du faktiskt inte kunnat reagera på besluten. Du har inte fått dokument som inbjudit dig till delaktighet, vilket är syfte med en förening. Du har ju f ö stenkoll. 👍
Brevet du öppnade. innehåll det något som skulle ändrat på något i sak?
Tänk på det. Jag har inget mera att säga just nu. Ha det bra. :13:

clabbe 2018-05-06 19:48

Citat:

Ursprungligen skrivet av brf_titanic (Inlägg 71229)
Tack Korsdraget! Ska läsa...

Clabbe. Det står att en icke medlem får väljas till styrelseledamot.
Men... Styrelseordförande bulvanöverlät sin lägenhet till sin mamma och är ej längre medlem. Efter att hen trädde ur föreningen (och mamma blev medlem) har föreningen inte kallats till någon stämma där före detta styrelseordförande/medlem medvetet valdes in i styrelsen enligt det som står i stadgarna. Styrelseordförande hävdar istället att han helt enkelt bara "fortsätter" att vara styrelseordförande eftersom det står i stadgarna att en icke medlem får vara styrelseledamot.
Jag menar att efter hans utträde ur föreningen bör alla medlemmar få möjlighen att medvetet välja en utomstående till styrelseordförande...
Men vad vet jag... jag är ju bara minoritet. ;-)

Jag är benägen att hålla med din ordförande.

Jag är nyfiken på din beskrivning av när ni skulle pröva mammans medlemsansökan. Du skriver att du hade utslagsröst. Fanns det alltså en för och en emot utöver dig?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:11.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare