Forum bostadsrätt Reseportal Resväder Kartor Webbradio Uppslagsverk Forum bredband

Forum för alla i bostadsrätt
http://hotpot.se/forum

Sveriges största forum för bostadsrättshavare !!!

I forumet hjälper bostadsrättshavare från hela landet - medlemmar & ledamöter, valberedare, etc - varandra i viktiga frågor

AktuelltAKTUELLT :  Man undrar vad revisorerna haft för sig, 13 miljoner borta!


FAKTABANK BOSTADSRÄTT

STÖRNINGAR I BRF
Störningar i bostadsrätt

Vad lagen säger om störningar och styrelsens skyldigheter?

Störningar och Vanvård i brf

Grannar som stör och hotar i brf

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar

AVGIFTER I BRF
Överlåtelse- och pantsättningsavgift i brf
Pantsättning bostadsrätt - Moms
Avgifter till bostadsrättsföreningen
  • Överlåtelseavgift bostadsrätt
  • Pantsättningsavgift bostadsrätt
  • Prisbasbelopp
Övriga avgifter i brf
  • Insats bostadsrätt
  • Upplåtelseavgift bostadsrätt
  • Årsavgift bostadsrätt

Avgift och insats bostadsrättsförening
Avgift och insats i brf - Övriga avgifter
Servicetjänster som inte är kopplade till Brl
Självförvaltning bostadsrättsförening
Boendeservice i äldreföreningar
AVGIFTER TILL FÖRENINGEN
Vilka kostnader ska betalas via årsavgiften?
Kostnad för kabel-tv och internet i brf
Dröjsmålsränta - Betalningspåminnelse
Inkassokostnad
Hur betalning sker
Deponering vid länsstyrelsen
Bostadsrättshavares återvinningsfrist
  • Tidsfrist
  • När är nyttjanderätten återvunnen?
  • Vad ska underrättelsen innehålla?
  • Delge underrättelsen
Definition av olika avgifter i en bostadsrättsförening
Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning
Avgifter, allmänt
FRÅGOR OCH SVAR OM AVGIFTER I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Sen betalning av avgift i brf
Förverkande vid försenad betalning av insats eller upplåtelseavgift
Dröjsmål med årsavgift - Dröjsmålsränta
Återvinning vid sjukdom
Rättelse innan uppsägning av bostadsrätt
Upprepade dröjsmål med betalning av årsavgifterna
Obetald avgift en vecka – lägenheten är förverkad
  • Årsavgiften i brf
  • Förverkande och uppsägning bostadsrätt
  • Återvinningsfrist av bostadsrätt
Betalningspåminnelser och amorteringsplaner
Betalningsförsening i brf

Vem ansvarar för betalning av avgifterna?

Nedsättning av avgiften i en brf

Väsentlig avgiftshöjning i en brf

Skatter för bostadsrättsförening
Vilka skatter betalar en bostadsrättsförening?
Skatteregler för bostadsrättsföreningar

UNDERHÅLL BOSTADSRÄTT, ANSVARSFÖRDELNING, FÖRÄNDRING LGH
Brandvarnare i bostadsrätt

Sprickor i vägg och golv

Underhåll av bostadsrätt
Underhåll i bostadsrättsförening
Bristande underhåll - Bostadsrättsförening
Bristande underhåll - Bostadsrättshavare
Ny bostadsrättshavare upptäcker gammal skada
Bostadsrättshavarens underhållsansvar
Gränsdragningsproblem underhåll i brf
Bostadsrättshavarens ansvar för ohyra
Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet kan inte omfatta annat än den egna lägenheten
Besiktning av bostadsrättslägenheten (tillsyn av lgh)
Checklista tillsyn lägenhet
Tillsynsprotokoll
Förändring av lägenheten i brf
BYGGLOV BOSTADSRÄTT
1. Vem ansvarar för läckage på golv från element?
2. Vem ansvarar för toalett som föreningen försett bostadsrättshavare med?
3. Vem ansvarar för om det inte är tillräckligt vattentryck i lägenheten?
Tätning av rökkanaler - Trivselbrasor
Bostadsrättsföreningens ansvar
- Inre fond - Reparationsfond i brf

- Vem ansvarar för vad i bostadsrätten?
- Vem ansvarar för balkongdörr i brf?
- Vem ansvarar för ytterdörr i brf?
- Vem ansvarar för elledningar i brf?

- Vem ansvarar för takputs? Ytskikt, vad är det?

Nycklar och lås i bostadsrätt

Bostadsrättsförenings ansvar efter tillträdet, underhåll
Hinder eller men i nyttjanderätten i brf
Annan brist än åsidosatt reparationsskyldighet
Föreningens ansvar vid ohyra i bostadsrätt

Bostadsrättsförenings ansvar vid tillträdet, underhåll

Förändring av en lägenhet
Ändring i lägenhet i brf
Sammanslagning av bostadsrätter / Göra om två lägenheter till en i brf
Ändring utanför lägenhet i brf
Ändring på mark upplåten med bostadsrätt

- Vad är väsentlig förändring av lägenheten?

Policy vid ombyggnad av lägenheter i brf

Tillstånd för ändring av lägenhet i brf - blankett

Vind, bygga om råvind till lägenhet
Varför inreda vinden i en brf?
Metod för ombyggnad av råvind i brf
Vad är en råvind värd per kvm?
Processen vid ombyggnad av råvind i brf

Bostadsanpassning i brf

Brännbart i trapphus till brf

EL VÄRME VATTEN I BRF
- Krav på individuell mätning (IMD) av värme och vatten 2014
- Gemensam el i brf - byta elleverantör
  Egen mätare och kollektivmätare, skillnader
  Kollektivmätning avrådes från av experter!
  Gemensam el i brf med en elmätare
  Individuell mätning och debitering flerbostadshus

BALKONG OCH UTEPLATS, UTEMILJÖ,
PARKERING & GARAGE I BRF

Parkering och garage, frågor och svar
Felparkerade fordon i brf
  • Hur gör en brf för att bli av med felparkerade bilar
    på bostadsrättsföreningens mark?
Avtal för garage och p-plats i brf
  • Garage/P-plats inomhus - hyresavtal
  • P-plats utomhus - nyttjanderättsavtal/lägenhetsarrende
Kvarlämnade fordon och cyklar i brf
Privat parkering i brf
Avtal för parkeringsplats i brf

Uteplats och balkong - utemiljö brf

Utemiljö - lekplats, trafik, cyklar, träd, fåglar, basstation, katter

STYRELSE, STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL, TYSTNADSPLIKT, DAGORDNING
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte - MALL
CHECKLISTA FÖR NY STYRELSE I EN BRF

Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc
Styrelse i ekonomisk förening och bostadsrättsförening
Antal styrelseledamöter och mandattid
Storlek och sammansättning m.m.
Ordförande, Kassör, Sekreterare
Suppleant till styrelseledamot
 • Styrelsens uppgifter
 • Arbetsformer styrelse
 • Intern kontroll i styrelsen
 • Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
Styrelsebeslut i brf
Styrelsens beslutsrätt - Vad får styrelsen besluta om?
Beslutförhet styrelse
Jäv
Firmateckning styrelse
Ansvar för styrelsen
Sysslomannaställning
Styrelseledamots uppdrag
Skadeståndsansvar för styrelse
Tillsättande och avsättande av styrelseledamot
Gränsdragning mellan styrelse och stämma
Vad får styrelsen i en brf besluta om?
Stämmobeslut eller styrelsebeslut?
Mötesteknik styrelsemöte
Leda sammanträde i en styrelse
Streck i debatten för möte
Röstning på styrelsemöte
Ny i styrelsen
 • Lagar och regler
 • Styrelsen i brf
 • Förvaltningen
 • Arbetsfördelningen
 • Protokoll
 • Lydnadsplikt, Vårdplikt, Lojalitetsplikt
 • Tystnadsplikt för styrelse
 • Ansvar - Reservera sig mot beslut
 • Revisorer i brf
 • Firmateckning
 • Fullmakter
 • Likabehandlingsprincipen

- Vilka beslut får styrelsen ta?

- Styrelsens arbetsordning

- Ordförande i brf misstänks för miljonbedrägeri

Styrelsen, protokoll
Protokoll för styrelsen, vad gäller?
Alla styrelsebeslut ska protokollföras!
Reservation av styrelsebeslut i brf
Offentliga styrelseprotokoll i brf

Styrelsens upplysningssskyldighet & offentliga styrelseprotokoll

Offentliga styrelseprotokoll- Sanningen!
Anders Mallmén, Håkan Julius, Ingrid Uggla


Öppna/Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsförening - Exempel

- Bolagsverket okunnig om offentliga styrelseprotokoll

- Intern representation i brf? - Julbord

Policy vid upphandling av varor och tjänster i brf
HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta?

BOSTADSORGANISATION - FÖRVALTARE
- Formulär för utträde ur HSB
- Begäran om återbetalning av andel i HSB vid utträde
- Medlemskap och utträde ur HSB - Blanketter

- Hemlig organisation inom HSB

- Föreningsavgäld i HSB

LIKHETSPRINCIPEN - LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
- Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar i brf
Likhetsprincipen, likställighetsprincipen, likabehandlingsprincipen
Om likhetsprincipen i bostadsrättsförening
Undantag från principen om medlemmars lika behandling
NJA 2009 s. 550 HD Målnr T4916-08

JÄV
Jäv i brf
Vad innebär jäv i en bostadsrättsförening?
Jäv i styrelsen
Jäv för HSB-ledamot/Riksbyggen-representant
Om jäv kan bli aktuellt, vad gör man?
Jäv på föreningsstämman i brf
Revisors jäv
Lagtexter om jäv

SÄRSKILD GRANSKNING, MEDREVISOR, REVISOR & REVISORSUPPLEANT
Särskild granskare och medrevisor i brf
Särskild granskningsman i bostadsrättsförening
Minoritetsrevisor/medrevisor i bostadsrättsförening
Mall för dagordning vid begäran om medrevisor och/eller särskild granskning

8 kap. - Revision och särskild granskning - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
Revisorsuppleantens och revisorns roll i en brf
Vad förväntas av mig som revisorsuppleant i min bostadsrättsförening?
Är det olämpligt att revisorn deltar som rådgivare på styrelsemöten?
Har revisor eller revisorssuppleant rätt att närvara på styrelsesammanträden?
Ren eller oren revisionsberättelse
REVISORNS ROLL
Förtroendeuppdrag i brf
Revisor i bostadsrättsförening
Vem kan vara revisor i brf?
När måste revisorn anmälas till Bolagsverket?
Lag om ekonomiska föreningar (1987:667), kap 8
Årsredovisningslag (1995:1554)
Revisorslag (2001:883)

HYRESNÄMNDEN - BOSTADSRÄTT
Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare?
Ärenden enligt bostadsrättslagen (BRL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening
 • Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet
    att upplåta bostadsrätt
 • Fastställande av hyresvillkor
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet
    i andra hand
 • Godkännande av vissa stämmobeslut i brf
Hur går sammanträdet inför nämnden till?
Överläggning och beslut
Var i lagen hittar jag reglerna om hur jag överklagar?
Hur överklagar jag? Vad kan jag överklaga?
Vad kostar det? - Rättshjälp/Rättsskydd
Tvist med bostadsrättsföreningen
Lagar m.m.
Vem kan pröva tvisten?
Hyresnämnden - Allmän domstol - Tingsrätten
Råd till bostadsrättshavare i tvist
Exempel från behandling av medlemskap i hyresnämnden
Adresser och telefonnummer - Hyres- och arrendenämnden

Vad gör Hyresnämnden för en bostadsrättsägare?

REGELVERK FÖR BOSTADSRÄTT
- Lagar och stadgar för bostadsrätt - bostadsrättslagen

- HD domar bostadsrätt, rättspraxis

- Jurist bostadsrätt
- Rättsskydd och rättshjälp via försäkring

- Bolagsverket, söka ärenden, blanketter

- Påverka politikerna!

AVHYSNING, UPPSÄGNING, FÖRVERKANDE, AVSÄGELSE, TILLTRÄDE BOSTADSRÄTT
- Störningslista

Rättelseanmaning bostadsrättshavare

- Mall för anmodan att vidtaga rättelse

Underrättelser avhysning, vad säger lagen?
Mall för underrättelse till bostadsrättshavare om försenad avgift, möjlighet att få tillbaka bostadslägenhet
Mall för underrättelse till bostadsrättshavare om försenad avgift, möjlighet att få tillbaka lokal
Mall för meddelande till socialnämnd, försummad betalning av årsavgiften
Mall för underrättelse till socialnämnden, störningar

Underrättelse till borgensman / panthavare

Förverkande bostadsrätt, vem ska delges?

Förverkande, Uppsägning

Förverkande, Tvångsförsäljning bostadsrätt
Tvångsförsäljning av bostadsrätt
Tvångsförsäljning/exekutiv auktion
Hur sker tvångsförsäljning av bostadsrätt?
Annons om auktion av bostadsrätt
Misslyckat försäljningsförsök av bostadsrätt
Kostnader för förfarandet vid tvångsförsäljning
Sammanträffande av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning
Föreningens rätt till betalning ur köpesumman

Förverkande av bostadsrätt
Förverkande av bostadsrätt
Ringa försummelse, rättelseanmaning
Kronofogden
Styrelsens skyldigheter vid utmätning av lgh

Avsägelse av bostadsrätt

Tillträde till lägenhet i brf
Föreningen vägras tillträde till lägenheten
Handräckning - Vem står för kostnader?
Förverkande av bostadsrätt
Tillträde till lägenhet i brf
Rättelseanmaning - Uppsägning bostadsrätt

Skild från lägenheten i brf

Skyldighet av synnerlig vikt
Skyldighet av synnerlig vikt för bostadsrättshavaren
Rättelseanmaning bostadsrättshavare
Tidsfrist för uppsägning - Uppsägningstiden

Lägenhet används i strid mot upplåtelseändamål

Ohyra i lgh
Ohyra i bostadsrätt - Vad räknas som ohyra?
Vad säger lagen om ohyra i bostadsrätt?
Rättelseanmaning, Tidsfrist för uppsägning, Uppsägningstiden

Förverkande, utomstående person i lgh

Brottslig verksamhet i bostadsrätt

- Maktmissbruk i styrelse
ANDRAHANDSUTHYRNING I BRF
Andrahandsuthyrning bostadsrätt

Otillåten andrahandsupplåtelse bostadsrätt

Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse i brf

- Nytt regelverk för andrahandsupplåtelse, 2014

Hyra ut bostadsrätt i andra hand, 2013

ANDELSTAL/INSATS OCH MÄTNING BOSTADSYTA
Andelstal i brf - Beräkna och ändra andelstal
Vad är andelstal för bostadsrätt?
Var hittar jag lägenheternas andelstal i min förening?
Insats som fördelningsgrund
Andelstal som fördelningsgrund
Dubbla andelstal bostadsrätt
Differentierade andelstal bostadsrättsförening
Vilka kostnader ska betalas via årsavgiften?
Om andelstal i stadgarna
Var ser jag hur avgifterna i föreningen beräknas?
Orättvisa andelstal
Hur beräknar man andelstal i en brf?
Beräkning av andelstal i bostadsrättsförening
Andra beräkningsgrunder för andelstal
Fördel att använda annan beräkningsgrund
Ändring av andelstal - Hur ändrar man andelstalet?

- Exempel på omräkning av andelstal

Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal?
Varning för ommätning och ändrade andelstal, enligt SBC... men varför?
Lägenhetsyta bostadsrätt

- Allt om andelstal

Hur mäter man bostadsytan i bostadsrätt?
HUR MÄTER JAG YTAN I MIN BOSTAD?
MÄTREGLER
Varför är det viktigt att bostadsytan mäts på rätt sätt?

KAPITALTILLSKOTT, INSATSHÖJNING, FÖRÄNDRING AV INSATS BOSTADSRÄTT
Ändring av insats i brf

Kapitaltillskott och insatshöjning i brf
Ta över föreningens lån
INSATSNEDSÄTTNING I BRF

ÖVERLÅTELSE, KÖP AV BOSTADSRÄTT, MÄKLARE, MEDLEMSKAP
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt
Upplåtelse av bostadsrätt
Exempel på upplåtelseavtal för bostadsrätt
Ge bort bostadsrätt som gåva (utan ersättning)
Överlåtelseavgift bostadsrätt
Pantsättningsavgift bostadsrätt
Moms
Förslag överlåtelserutin bostadsrätt
Förslag tillsynsrutin - Tillsyn av föreningens egendom i samband med överlåtelse
Optionsavtal
Överlåtelseavtal bostadsrätt - Upplåtelseavtal
Andra avtal vid nyproduktion
 • Förhandsavtal bostadsrätt
 • Intresseanmälan, bokningsavtal, eller liknande
Vad säger lagen om föreningens rätt att neka medlemskap i bostadsrättsföreningen?
 • Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt
 • Rätt till överprövning av frågan om inträde

- Sälja bostadsrätt, mallar
Undersöknings- och upplysningsplikt för bostadsrätt - Dolda fel
Undersökningsplikt - Upplysningsplikt
Avhjälpanderätt bostadsrätt
Befintligt skick för bostadsrätt
Vad lämnas i lägenheten?
Fel i proportion till lägenhetens ålder
Köplagen för bostadsrätt
VAD ÄR DOLT FEL I BOSTADSRÄTT?
Vad gör man när dolt fel upptäcks?
Dolda fel i bostadsrätt - Tvåårigt ansvar
Dolda fel, frågor och svar

Uppgifter till mäklare, bostadsrätt
Uppgifter till mäklare från styrelse och bostadsrättshavare
Mäklarlagen bostadsrätt
Årsredovisning bostadsrättsförening
Vem äger bostadsrätten, är bostadsrätten pantsatt?
Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Obetalda avgifter eller andra skulder till förening?
Lägenhetens yta?
Otillåtna ändringar i bostadsrätt?
Ombyggd vind till bostadsrätt?
Framtiden i föreningen - underhållsplan; stambyte, stamrenovering, avgiftshöjning, etc
Frågeformulär från mäklare
Mäklarens skyldigheter gentemot köparen
Beskrivning av objektet
Mäklarens upplysningsplikt om bostadsrätt
Köparens undersökningsplikt av bostadsrätt
Bostadens storlek

- Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa!

- Sälja bostadsrätt (utan mäklare)
- Sälja bostadsrätt, steg för steg
- Överlåtelseavtal bostadsrätt
- Mall för återbetalning av andel i HSB

- Vem äger vad i bostadsrätten?
Policy för prövning av medlemskap i brf
Policy för prövning av medlemskap i bostadsrättsförening, mall
Medlemsprövning i brf
Hyresnämnden - Prövning av medlemskap
Ogiltiga skäl för att neka medlemskap
Juridisk person som medlem i bostadsrättsföreningen

VATTENLEDNINGSSKADA OCH VATTENSKADA I BOSTADSRÄTT
Vad är "Vattenledningsskada"? - Prövning av HD
Vad definieras som stammar?
Vem ska betala - Vad täcker de olika försäkringarna?
Medlem ansvarig endast för den egna lägenheten, men med två undantag
Åldersavdrag
Vad täcker bostadsrättsförsäkringen?
Skyldighet till skadestånd för det som föreningen ansvarar för
Bevisbördan ligger på den som kräver skadestånd
Bostadsrättstillägg och dess betydelse
För att skadeståndsskyldighet ska gälla måste föreningen framställa krav mot medlemmen
Skada regleras i första hand mot fastighetsförsäkringen
Skadeståndskrav på maximalt föreningens självrisk
Kollektiv bostadsrättsförsäkring
Föreningens åtaganden vid skada

Hur hanteras en vattenskada i en bostadsrätt?
Så hanteras vattenskada - När vattenskada inträffar
Innebörden av underhållsansvaret
Undersökning, Utrivning och Upptorkning
Vem ansvarar för att återställa ytskikten?
Om någon varit vållande
Särskilda regler vid vattenledningsskada

Vattenskada & vattenledningsskada - underhållsansvar & skada/skadereglering
Underhållsansvar tappvattenledningar och åldersavdrag
Vattenledningsskada orsakad av vårdslöshet/försumlighet
Läckage från annat än tappvattenledningar
Huvudregeln
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
Vattenledningsskada - Definition
Stadgarna visar vem som ansvarar för vilket underhåll
Reglering av kostnader för vattenskada i bostadsrätt
Vattenskada utifrån i brf

- Regelverket för vattenskador

EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Ekonomisk plan i brf

- Amortering i brf, hur stor?

- Vad är "avskrivning"?

YTTRE UNDERHÅLLSFOND I BRF
- Avsättning till yttre reparationsfond i brf
- Inre fond - Reparationsfond i brf


LÄGENHETSFÖRTECKNING, MEDLEMSFÖRTECKNING
Lägenhetsförteckning brf
Lägenhetsförteckning - Lägenhetsregister i brf
Obligatoriska uppgifter
När ska uppgifter föras in i lägenhetsförteckning?
Ändrade uppgifter i lägenhetsförteckning
Kopia av överlåtelsehandlingen
Anteckning om pantsättning
Felaktig pantsättning av bostadsrätt
Bekräftelse om att anteckning av pantsättning skett
Ändring av pantsättning för bostadsrätt
Utdrag ur lägenhetsförteckning
Lägenhetsförteckningen är inte offentlig
Utdrag ur lägenhetsförteckning ska alltid dateras
Utdrag ur lägenhetsförteckning är kostnadsfritt
Muntliga uppgifter ur lägenhetsförteckningen

Medlems- och lägenhetsförteckning brf
Medlemsförteckning
 • Lagtext för bostadsrättsförening
 • Bostadsrättslagen 9 kap. 8-9 §
 • Obligatoriska uppgifter
 • Medlemsförteckningen är offentlig
 • Vad menas med att förteckning ska vara tillgänglig?
 • Hur ska förteckningarna se ut?
 • Straffbestämmelser
 • Skadestånd

Bostadsrättsbevis
Bostadsförening - bostadsrättsförening

FÖRENINGSSTÄMMA, RÖSTNING, ANSVARSFRIHET & MOTIONER I BRF
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd

Kallelse till föreningsstämma - rutiner
Ordinarie och Extra föreningsstämma
Hur ska kallelse ske till stämma?
Vad ska ingå i kallelsen till stämman?
Vad händer om regelverk för kallelse ej följs?
CHECKLISTA FÖR STYRELSEN INFÖR ÅRSMÖTE
Mall dagordning till årsstämma i brf

Kallelse till årsmöte - regelverk
Kallelse till stämma enligt lag, regler
 • Föreningslagen, 7 kap, 5§, 8§, 9§
 • Motioner ska medfölja kallelse

Stämma - Beslut på stämman, votering
• Ordinarie föreningsstämma i brf
• Extra stämma i bostadsrättsförening
Kallelse till stämman i brf
Protokoll vid föreningsstämma
Rösträtt
Lagtext för bostadsrättsförening
Beslut som måste tas på stämman
Beslut på stämma, acklamation, etc
• Vad gäller avseende stämmobeslut i brf?
• Vad betyder absolut majoritet, relativ majoritet,
   enkel majoritet och kvalificerad majoritet?
• Enigt beslut på stämma i brf
• Acklamation på stämma i brf
Votering vid årsstämma i brf
Motioner - Motionsbehandling i brf
Får inte stämman ge styrelsen direktiv?

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma?
Hur fattas beslut på föreningsstämman i bostadsrättsföreningen?
Med vilken majoritet måste olika beslut tas på?
Vad säger stadgar och bostadsrättslagen om hur beslut ska fattas i föreningen?
Vad innebär enkel majoritet vid röstning på stämma?
Vad innebär kvalificerad majoritet vid röstning?

Ombud och biträde vid stämman i brf
Ombud/biträde på stämman och fullmakt mall
Vem får gå på stämma? - Styrelsen bryter mot stadgar
Vem får närvara på stämma?
- Mall för fullmakt

- Rösträtt och närvarorätt på stämma

Val av styrelseledamöter och revisorer

Dispositioner, vinst eller förlust

Klander av beslut på stämma

- Ej bevilja ansvarsfrihet för styrelse/ledamot
Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämmans kompetens och Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämmans kompetens i brf
Ansvarsfrihet - Minoriteten kan avgöra!
Om ansvarsfrihet inte beviljas?
Skadeståndstalan mot styrelse
Tillsätta och avsätta styrelseledamöter
Ändringar av stadgar, beslut om likvidation, fusion m m
Direktiv i förvaltningsfrågor brf

Medlems frågerätt på föreningsstämman

- Inspelning av föreningsstämma, vad gäller? Spela in samtal

7 kap. - Föreningsstämman - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Motionsrätt

Hur skriver man motioner på bästa sätt?
Vad är en motion? - Vad är ett ärende?
Varför skriva motioner i brf?
Motionsbehandling i brf
När ska motioner lämnas in?
Tillägg till motion
Motionens uppbyggnad
Framgång med motioner - tips
Hur skriver man en motion?
Hur får man igenom en motion på stämman?

- Tips för hur man skriver motion

- Härskarteknik - Kurs i retorik

Arvoden i en brf
Arvode för styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda
Arvode för kommande verksamhetsår
Fördelning av arvode inom styrelsen
Rekommendation för styrelsens arvode
Skatter, avgifter, etc
• Belopp över 100 kronor, kontrolluppgift
• Skatteavdrag med 30 % på arvode från 1.000 kr
• Bilersättning
• Arbetsgivaravgift i brf
• Arvode genom sänkt månadsavgift
- Styrelsearvoden - här är listan !

VALBEREDNING I BRF
Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning
HANDLEDNING FÖR VALBEREDNING
1 Valberedning i bostadsrättsföreningen
 • Valberedningen förbereder
 • Genomtänkta val på årsstämman
2 Vad en valberedning ska känna till
 • Vem är valbar till posten styrelseledamot /
   Vem kan vara styrelseledamot?
 • Antal ledamöter i styrelsen
 • Vem är valbar till posten revisor?
 • Viktig information till stämman
 • Vilka ska väljas?
3 Valberedningens nomineringsarbete
   inför årsstämman
4 Valberedningens roll på årsstämman
 • För att effektivisera stämman
5 Förslag på tidplan och arbetssätt för valberedning
6 Styrelsens skyldigheter i relation till valberedning
 • Resurser som valberedningen har till sitt förfogande
7 Löpande uppdatering av valberedningsinstruktion

- Riktlinjer för valberedningen

- Valberedningens bibel i en bostadsrättsförening
Mallar för valberednings anslag och utskick
Viktiga dokument för valberedning i brf
Arbetsordning för valberedning i brf
Arvoden - arbetsgrupp, etc
Definition av psykopat
Presentation av nominerade, med motivering

- Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

ÄNDRING AV STADGAR I BRF
Stadgeändring bostadsrättsförening
Tillvägagångssätt för stadgeändring i brf
Ändring av grunder beräkning årsavgift
Villkor för stadgeändring i stadgarna
Inskränkning medlems rätt
Ändring av stadgar ska godkännas av HSB-förening och HSB Riksförbund
Registrering av stadgar för brf

- Mall för stadgar i brf
- Normalstadgar HSB, Riksbyggen, SBC

- Bostadsrättslagen, Föreningslagen

SJÄLVFÖRVALTNING I BRF
Självförvaltning i bostadsrättsförening
Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar

SAMBOLAG BOSTAD
Sambolagen (2003:376)
Vad avses med sambor?
När ett samboförhållande upphör
Sambors egendom
Övertagande av bostad i vissa fall
Inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet
Övriga bestämmelser
Fråga om dolt samägande

PUL BRF
Personuppgiftslagen, PuL

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV FASTIGHET
Väsentliga förändringar av föreningens fastighet

LIKVIDATION BOSTADSRÄTTSFÖRENING, FUSION, ÖVERLÅTELSE HUS I BRF
Likvidation av bostadsrättsförening
Ombildning av bostadsrättsförening till egna hem

Fusion av brf

Överlåtelse av hus

UTVIDGNING VERKSAMHET I BRF
Utvidgning av bostadsrättsförenings verksamhet

STATISTIK BOSTADSRÄTTER
Hur många bor i bostadsrätt i Sverige? - Statistik om brf:ar

   

"Mycket oseriöst forum!"
Galina Toll, VD HSB Kristinehamn, säger följande om Forum för alla i bostadsrätt;
"Forum för alla i bostadsrätt är ett mycket oseriöst forum som jag å det starkaste vill avråda från att använda".
HSB, Riksbyggen, SBC, Bostadsrätterna. Reagera mot problemen i brf:arna.
Demokrati - rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Vill du bidra till bättre fungerande bostadsrättsföreningar? Har du skrivit ihop något bra om bostadsrätter?
Lämna gärna förslag på användbara texter/mallar för brf:ar som kan läggas in i Faktabanken.


WEBBRADIO

Live radio, s 1
Live radio, s 2
Live radio, s 3
Live radio, s 4
Live radio, s 5
Live radio, s 6
Live radio, s 7
Live radio, s 8
Live radio, s 9
Live radio, s 10
Live radio, s 11
Live radio, s 12
Allt om bostadsrätt
   

LÄNKAR

.
Mobilt bredband - vilket är billigast och bäst?


Steg-för-steg beskrivning hur du väljer bredbandsleverantör.


 Copyright © 2014 - Uppdaterad 2021-12-06 0:41 Tryck "Ctrl +" för att förstora sidans text Topp